എസ്.എസ്.കെ.ജയ്ഹിന്ദ് ടിവിയില്‍

ജയ്ഹിന്ദ് ടി.വി. ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലും കുട്ടികളുടെ വാര്‍ത്തയിലും ഇരുമ്പനം ഹൈസ്കൂളിലെ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ കൂട്ടായ്മയും സ്കൂള്‍ വെബ്സൈറ്റും ഇടം നേടിയ വിവരം ചിലരെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകാണും. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെന്ന് കുട്ടികള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂള്‍ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കവിതകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുട്ടികളും അവരുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

കുട്ടികളുടെ വാര്‍ത്തയില്‍ എസ്.എസ്.കെ.

ജയ്ഹിന്ദ് വാര്‍ത്തയില്‍ എസ്.എസ്.കെ.

Advertisements